رياست اداره آبفاي شهر باقرآباد مهمان نمازگزاران مسجد مهديه باقرآباد تهران
مهديه باقرآباد و مسئولان شهري :
رياست اداره آبفاي شهر باقرآباد مهمان نمازگزاران مسجد مهديه باقرآباد تهران
رياست اداره آبفاي شهر باقرآباد مهمان نمازگزاران مسجد مهديه باقرآباد تهران
به گزارش روايط عمومي مسجد مهديه باقرآباد (عج) مهندس گودرزي رياست اداره آبفاي شهر باقرآباد مهمان نمازگزاران مسجد مهديه بود  ، ايشان با سخنراني براي مردم وگفتن مطالب ارزشمند در مورد نحوه درست مصرف نمودن آب از مردم خواست در مصرف اين نعمت الهي صرفه جويي کنند تا آيندگان نيز از اين نعمت خدادادي بهره ببرند .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved